Tym razem turystyczno.pl wraz z wyciągiem narciarskim Pasieki w Wiśle zaprasza do konkursu "Narty są fajne" - 1h z instruktorem narciarstwa oraz karnet za 28 zł. Zasady są proste: wystarczy umieścić zdjęcie zimowe o tematyce turystycznej w galerii na portalu http://turystyczno.pl. 26.01.2015 r. zostanie ogłoszony zwycięzca, który będzie wyłoniony przez jury portalu.

Sposób dodania zdjęcia

 1. zaloguj się, lub stwórz konto na portalu http://turystyczno.pl (prawy górny róg)
 2. przejdź do zakładki Wycieczki, dodaj album, a następnie dodaj zdjęcia.
 3. można przesłać więcej zdjęć
Opis Nagrody

 

 • Jedna pełna lekcja narciarska dla narciarza od zera / początkującego lub średniozaawansowanego z doświadczonym instruktorem
 • Karnet za 28 zł na wyciągu narciarskim Pasieki

Regulamin:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Narty są fajne" (dalej zwany "Konkursem") jest Biz-Net z siedzibą w Modlnicy, Cegielniana 39, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9211605093, ,dalej zwana: "Organizatorem".
 • 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: "Regulaminem".
 • 1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://turystyczno.pl
 • 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna
 • 1.5. Nagrodą przeznaczoną dla laureata jest: 1h nauki jazdy na nartach oraz karnet na wyciągu narciarskim Pasieki w Wiśle - zajęcia odbędą się na tym wyciągu
 • 1.6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin).
2. ZASADY KONKURSU
 • 2.1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: http://turystyczno.pl
 • 2.2. Konkurs trwa w dniach od 12.01.2015 r. do 25.01.2015 r. .
 • 2.3. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi do dnia 25.01.2015 r. na stronie internetowej http://turystyczno.pl oraz https://www.facebook.com/Turystyczno.
 • 2.4. Konkurs polega na dodaniu zdjęć o tematyce zimowej na portal http://turystyczno.pl.
 • 2.5. Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym i zalogowanym w serwisie http://turystyczno.pl
 • 2.6. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które akceptują niniejszy Regulamin, w przypadku wygrania bądź wskazania przez jury Konkursu zgadzają się na nieodpłatne przekazanie pełnych praw autorskich (wraz z prawami zależnymi) do opisu obiektu Organizatorowi
 • 2.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 • 2.8. Zgłoszony obiekt Uczestnik Konkursu może wykluczyć z Konkursu w przypadku złamania regulaminu.
 • 2.9. Spośród obiektów biorących udział w konkursie, jury redakcyjne serwisu http://turystyczno.pl wyłoni obiekt, który zwycięży w konkursie.
 • 2.10. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć obiekt z konkursu bez podania przyczyn.
 • 2.11. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć obiekt z konkursu gdy zachodzi podejrzenie, że jego opis bądź zdjęcia to plagiat.
 • 2.12. Prawa autorskie majątkowe do zdjęć nadesłanych przez Uczestników Konkursu muszą należeć do uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 2.13. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu (w tym numer IP komputera). Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich .
3. PRZYZNANIE NAGRóD
 • 3.1. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2 do dnia 25.01.2015 r. . Ponadto obiekty które zostaną uznane przez jury jako opisane prawidłowo zostaną opublikowane w serwisie.
 • 3.2. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej do dnia 27.01.2015 r. poprzez publikację na stronie głównej serwisu http://turystyczno.pl zgłoszonego przez niego do konkursu zdjęcia.
 • 3.3. Publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie głównej serwisu http://turystyczno.pl odbędzie się w okresie najpóźniej do 31.01.2015 r.
 • 3.4. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie http://turystyczno.pl.
 • 3.5. Laureat ma 4 tygodnie na umówienie się osobiście, lub członka rodziny do instruktora Marka na zajęcia w Wiśle na wyciągu narciarskim Pasieki.
 • 3.6. Prawo do nagrody wygasa w przypadku gdy prawa autorskie zgłoszonego do konkursu obiektu bądź zdjęcia nie należą do laureata konkursu. W takim przypadku laureat konkursu jest zobowiązany do zwrotu nagrody w terminie 14 dni od powiadomienia go o tym drogą poczty elektronicznej. Powiadomienie takie zostanie wysłane na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie http://turystyczno.pl.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 4.1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • 4.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Cegielniana 39 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 4.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 • 4.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.