Regulamin serwisu internetowego pod nazwą Turystyczno.pl

 

I. Wstęp

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego zamieszczonego pod nazwą Turystyczno.pl internetowym oraz warunki usług świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną.
 
2.Właścicielem i Administratorem serwisu jest Biz-Net (zwany dalej „Administratorem”). 
 
3.Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin powyższy jest zintegrowany z Polityka Prywatności Serwisu.
 
4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulacjach . 
 
5. Użyte w treści regulaminu określenia oznaczają:
 
Serwis - jest to portal poświęcony tematyce turystycznej, zarządzany przez Administratora.
Administrator - właściciel serwisu.
Reklamodawca - jest to każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także agencja reklamowa lub inny pośrednik, dokonujący rezerwacji lub zlecający zamieszczenie wpisu, reklamy lub innej usługi zawartej w ofercie w Portalu w imieniu własnym lub swoich klientów. 
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z serwisu. 
Materiały Użytkownika-materiały umieszczone w serwisie przez użytkownika
 
6. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji z zastrzeżeniem , iż korzystanie z określonych usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisie.
 
7. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)oraz polityka prywatności serwisu
 

II. Zawartość Serwisu

 
1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do zasobów udostępnianych w Serwisie, w szczególności z zakresu tematycznego: podróże, turystyka oraz do usług świadczonych w Serwisie, a w szczególności możliwości tworzenia: komentarzy, rozwinięć, konta użytkownika i in. 
 

III. Prawa autorskie 

 
1. Wszelkie prawa do Serwisu jako całości należą do Administratora.
 
2. Prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafik, zdjęć, materiałów video, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) należą do Administratora lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie ze zgoda powyższych osób i przepisami prawnymi są udostępniane przez Administratora w Serwisie.
 
3.Korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie możliwe jest wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 
4. Każde inne niż zastrzeżone w punktach powyżej korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, bez pisemnej zgody Administratora lub pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. 
 
5.Kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, dokonywanie obrotu, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości, w tym grafiki, tekstu, skryptów i oprogramowania bez zgody właściciela jest zabronione zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 
6. Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich, za które ( w szczególności za skorzystanie z usług powyższych podmiotów) Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 
7.Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Serwisu oraz za niezgodne z intencjami użytkowników wykorzystanie materiałów zamieszczonych przez nich w Serwisie.
 
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i wady techniczne serwisu oraz przerwy w dostępie do serwisu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych .
 

IV. Korzystanie z Serwisu

 
1. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami (dotyczy to zarówno materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora, jak i przez jego użytkowników) mają wszyscy użytkownicy odwiedzający Serwis.
 
2. Aktywne korzystanie z Serwisu, a w tym np. możliwość zamieszczania komentarzy i rozwinięć, proponowania nowych miejsc, dodawania i oceniania zdjęć mają jedynie użytkownicy zarejestrowani. 
 
3.Użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość zarejestrowania się i założenia konta.
 
4.Konto umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu dostarczanych przez Administratora, w szczególności pozwala na umieszczanie (wprowadzanie, prezentowanie i przechowywanie) w Serwisie przez użytkownika jego własnych materiałów w tym m.in. danych, zdjęć, własnych galerii zdjęć, własnej mapy komentarzy, in. materiałów wprowadzonych do Serwisu przez użytkownika. 
 
5. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
6. Użytkownik może założyć wyłącznie jedno Konto. Niedopuszczalne jest przekazywanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim bez uprzedniej zgody Administratora. 
 
7. Proces rejestracji przebiega poprzez:
 
• na stronie Turystyczno.pl należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny; 
 
• rejestracja wymaga podania danych wskazanych w formularzu, obejmujących m.in.: login 
 
(nazwę użytkownika), e-mail i hasło dostępu; 
 
• zaakceptowanie postanowień Regulaminu;
 
8.Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail, link do aktywacji Konta. Użytkownik winien aktywować Konto w ciągu 7 dni od dnia otrzymania linku do aktywacji Konta. Po upływie tego terminu nieaktywowane konto zostaje automatycznie usuwane.
 
9. Korzystając z podanego podczas rejestracji loginu oraz hasła można zalogować się w Serwisie i korzystać z jego funkcjonalności Login umożliwia logowanie w Serwisie i identyfikuje użytkownika w Serwisie .
 
10. Użytkownik zobowiązany jest do przywiązywania szczególnej wagi do postępowania z hasłem dostępu do Konta, a w szczególności jego właściwego zabezpieczenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia hasła przez użytkownika bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia i/lub wykorzystania przez osoby trzecie.
 
11. Dane osobowe użytkownika podane przy procesie rejestracji będą przetwarzane w celu udostępnienia Konta i świadczenia usług w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora. 
 
12. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zamknięcia jego Konta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@turystyczno.pl z żądaniem zamknięcia Konta.
 
13. Administrator zastrzega zamknięcie Konta użytkownika, w przypadku gdy:
 
a) użytkownik nie aktywuje Konta 
 
b) użytkownik wykorzystuje Konto w sposób niezgody z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
 
c) użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta przez okres następujących do sobie 150 dni;
 
14. Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika, użytkownik traci dostęp do swojego Konta i założonego profilu. 
 
15. Zamknięcie Konta na zasadach określonych powyżej nie powoduje usunięcia z Serwisu Materiałów Użytkownika, ani wygaśnięcia udzielonych przez użytkownika stosownie do treści udzielonych zgodnie z pkt. V upoważnień.
 

V. Odpowiedzialność i zobowiązania użytkownika. 

 
1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu
 
2. Materiały Użytkownika zamieszczane w Serwisie przez użytkowników nie mogą zawierać:
 
a) przekazów i treści sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami a w szczególności: naruszających prawa autorskie, pokrewne lub inne prawa i dobra prawem chronione, zawierających groźby, naruszających godność, prywatność, wizerunek lub pozostałe dobra osobiste innych osób, wulgarnych, pornograficznych, , nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;
 
b) przekazów i treści propagujących działania prawem zakazane;
 
c) przekazów i treści promocyjnych i reklamowych, spamu, ”łańcuszków szczęścia”;
 
d) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, 
 
e) przekazów, treści i zachowań łamiących zasady Netykiety (zasady poprawnego zachowania w sieci);
 
f) wirusów czy innych złośliwych programów (tzw. malware).
 
3. Użytkownik zamieszcza materiały w Serwisie wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Z chwilą zamieszczenia ich w Serwisie stają się one powszechnie dostępne. Rola Administratora ograniczona jest do przechowywania takich materiałów w systemie informatycznym. 
 
4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Materiały Użytkownika, gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż posiada on wszelkie niezbędne prawa i/lub zgody prawem wymagane na rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie materiały te są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz nie naruszają praw osób trzecich i nie zawierają wad prawnych a ich wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych, praw z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw czy dóbr prawem chronionych;
 
5.Uzytkownik umieszczając w Serwisie materiały wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów pod przybraną przez użytkownika nazwą (nickiem) lub rozpowszechniania ich anonimowo, zaś w przypadku występowania przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia praw tych osób w związku z rozpowszechnianiem Materiałów Użytkownika, użytkownik przejmuje te roszczenia na siebie.
 
6. Administrator zastrzega sobie prawo uniemożliwiania dostępu lub usuwania zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie materiałów łamiących zasady Regulaminu, prawo do zamykania Kont i/lub blokowania dostępu do Serwisu użytkownikom dopuszczającym się w Serwisie rażących i uporczywych naruszeń
 
7. Zamieszczając Materiały Użytkownika w Serwisie użytkownik upoważnia jednocześnie Administratora nieodpłatnie do korzystania z Materiałów Użytkownika, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, a w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego; wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie we wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i Re-emitowanie wszelkimi znanymi technikami i metodami; wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych materiałów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszystkich systemach, technikach i technologiach. UdzieloneAdministratorowi upoważnienie obejmuje także prawo do udzielania przez Administratora innym podmiotom zgody na korzystanie z Materiałów Użytkownika zamieszczanych w Serwisie.
 
8.Udzielone Administratorowi upoważnienia obejmują także zgodę na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Materiałach Użytkownika zamieszczonych przez użytkownika w Serwisie, w zakresie ich rozpowszechniania określonym w punkcie powyżej. 
 

V. Postanowienia końcowe.

 
1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
 
2. Administrator w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
 
3. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie adresu e-mail użytkownika do celów marketingowych (nowe funkcje portalu, informacje, reklamy itp.) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 
4. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług, wprowadzenia odpłatności lub zmianę zasad odpłatności za udostępnianie usługi i wprowadzania innych zmian.
 
5. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: 
 
kontakt@turystyczno.pl.