Witajcie, mamy dla Was niespodziankę. Przy współpracy z firmą VIKING zorganizowaliśmy konkurs o prostych zasadach – "EMOCJE W PODRÓŻY". Pamiętajcie, że to Wy tworzycie Turystyczno i dzięki Waszej pomocy zwiększamy obszar działania.

 

Wstaw zdjęcie przedstawiające emocje w Twojej podróży pod postem konkursowym na facebook.com/turystyczno, lub wyślij na kontakt@turystyczno.pl

Nasze redakcyjne jury 8.09.2014 poda o godzinie 15:00 laureata, wszystkie wyróżnione miejsca zamieścimy w turystyczno.

Opis Nagrody

 

Bambusowe kijki trekkingowe Viking Bambu

Kije Viking Bambu to połączenie ekostylu i komfortu. Profilowana rączka i kompozycja korka z pianką, zapewniają wygodny chwyt, izolujący wilgoć przy wzmożonym wysiłku. System Fast Lock gwarantuje sprawny montaż i demontaż.

połączenie bambusa z aluminium

3 sekcje rozkładania

Fast Lock System

profilowany uchwyt

połaczenie korka z pianką EVA

waga: 215 g

średnica: 16/14/12 mm

wymienne talerzyki i osłonki grotu

stalowy grot

pokrowiec

kolor: 58 (bamus łączony z czarnym i elementami czerwieni)

zakres regulacji wysokości: 67 - 135 cm

Regulamin:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Twoje miejsca" (dalej zwany "Konkursem") jest Biz-Net z siedzibą w Modlnicy, Cegielniana 39, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9211605093, ,dalej zwana: "Organizatorem".

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: "Regulaminem".

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://turystyczno.pl

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna

1.5. Nagrodą przeznaczoną dla laureata jest: Kije Trekkingowe Viking Bambu

1.6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin).

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: http://turystyczno.pl

2.2. Konkurs trwa w dniach od 1.09.2014 r. do 8.09.2014 r. .

2.3. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi do dnia 08.09.2014 r. na stronie internetowej http://turystyczno.pl oraz https://www.facebook.com/Turystyczno.

2.4. Konkurs polega na zgłaszaniu do oceny w serwisie http://turystyczno.pl miejsc poprzez formularz dodania nowego miejsca z możliwością przesłania zdjęć.

2.5. Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym i zalogowanym w serwisie http://turystyczno.pl

2.6. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które akceptują niniejszy Regulamin, w przypadku wygrania bądź wskazania przez jury Konkursu zgadzają się na nieodpłatne przekazanie pełnych praw autorskich (wraz z prawami zależnymi) do zdjęcia Organizatorowi

2.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

2.8. Zgłoszone zdjęcie Uczestnik Konkursu może wykluczyć z Konkursu w przypadku złamania regulaminu.

2.9. Spośród zdjęć biorących udział w konkursie, jury redakcyjne serwisu http://turystyczno.pl wyłoni zdjęcie , który zwycięży w konkursie.

2.10. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć zdjęcie z konkursu bez podania przyczyn.

2.11. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć zdjęcie z konkursu gdy zachodzi podejrzenie, że jego opis bądź zdjęcia to plagiat.

2.12. Prawa autorskie majątkowe do zdjęć nadesłanych przez Uczestników Konkursu muszą należeć do uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.13. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu (w tym numer IP komputera). Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich .

3. PRZYZNANIE NAGRóD

3.1. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2 do dnia 08.09.2014 r. . Ponadto zdjęcia które zostaną uznane przez jury jako opisane prawidłowo zostaną opublikowane w serwisie.

3.2. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej do dnia 01.09.2014 r. poprzez publikację na stronie głównej serwisu http://turystyczno.pl zgłoszonego przez niego do konkursu zdjęcie.

3.3. Publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie głównej serwisu http://turystyczno.pl odbędzie się w okresie najpóźniej do 08.09.2014 r.

3.4. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie http://turystyczno.pl.

3.5. W przypadku, niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

3.6. Prawo do nagrody wygasa w przypadku gdy prawa autorskie zgłoszonego do konkursu zdjęcia bądź zdjęcia nie należą do laureata konkursu. W takim przypadku laureat konkursu jest zobowiązany do zwrotu nagrody w terminie 14 dni od powiadomienia go o tym drogą poczty elektronicznej. Powiadomienie takie zostanie wysłane na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie http://turystyczno.pl.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Cegielniana 39 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.