Witajcie, mamy dla Was niespodziankę. Przy współpracy z firmą VIKING zorganizowaliśmy piąty już konkurs "Wspólna wycieczka" o prostych zasadach: wystarczy umieścić wycieczkę na którą się wybieracie na naszym portalu. Wycieczka powinna obejmować więcej niż 3 punkty na trasie. Zwycięzcę wybierze komisja portalu turystyczno.pl. Pamiętajcie, że to Wy tworzycie Turystyczno i to dzięki Waszej pomocy zwiększamy popularyzację turystyki. Jak wziąść udział:

Wejdź na turystyczno.pl

Zaloguj się, jeżeli nie masz konta to załóż.

na stronie głównej kliknij niebieski przycisk „Wycieczki”

poniżej pojawi się opcja „Dodaj nową wycieczkę”

podaj nazwę oraz opis – im bogatszy opis tym więcej można uzyskać punktów

ustaw datę i czas rozpoczęcia i przewidywalnego zakończenia wycieczki

zakładka „MAPA” służy do stworzenia trasy wraz z profilem wysokości poprzez wyszukanie po kolei punktów, które odwiedzimy na trasie, lub dodamy ręcznie. W konkursie wezmą udział jedynie wycieczki z minimum 4 punktami na trasie

Nasze redakcyjne jury 12.12.2014 r. poda o godzinie 15:00 laureata.

Opis Nagrody

 

Kije Nordic Walking Paras

Model Paras wyróżniają rękawiczki piankowe z systemem Clip-On. Mechanizm umożliwia szybki i wygodny demontaż kijków, bez potrzeby zdejmowania rękawic, co jest przydatne przy krótkim, lub dłuższym odpoczynku. 1 sekcja i solidna konstrukcja powodują, że kije Viking są trwałe i zdadzą egzamin w zróżnicowanym terenie. Ciekawym dodatkiem jest książeczka Nordic Walking - Poradnik Mistrza - dołączona do zestawu.

karbonowy trzon

1 sekcja rozkładania

profilowany uchwyt pp + korek

piankowa rękawiczka z systemem Clip-On

średnica: 16 mm

waga: 170 g

wymienne talerzyki i osłonki grotu

stalowy grot

pokrowiec w zestawie

kolor: 09 (czarny z beżem + korek)

rozmiar 120cm, lub 125cm

Regulamin:

1. POSTANOWIENIA OGóLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wspólna wycieczka" (dalej zwany "Konkursem") jest Biz-Net z siedzibą w Modlnicy, Cegielniana 39, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9211605093, ,dalej zwana: "Organizatorem".

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: "Regulaminem".

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej turystyczno.pl

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna

1.5. Nagrodą przeznaczoną dla laureata jest: Kije Nordic Walking Paras, długość 125cm.

1.6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin).

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: turystyczno.pl

2.2. Konkurs trwa w dniach od 21.11.2014 r. do 10.12.2014 r. .

2.3. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi do dnia 12.10.2014 r. na stronie internetowej turystyczno.pl oraz facebook.com/Turystyczno

2.4. Konkurs polega na dodaniu własnej wycieczki na portalu turystyczno.pl. Wycieczka powinna być jak najlepiej opisana oraz posiadać minimum 4 punkty na mapie.

2.5. Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym i zalogowanym w serwisie turystyczno.pl

2.6. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które akceptują niniejszy Regulamin, w przypadku wygrania bądź wskazania przez jury Konkursu zgadzają się na nieodpłatne przekazanie pełnych praw autorskich (wraz z prawami zależnymi) do opisu obiektu Organizatorowi

2.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

2.8. Wycieczka może zostać wykluczona z Konkursu w przypadku złamania regulaminu.

2.9. Spośród wycieczek biorących udział w konkursie, jury redakcyjne serwisu turystyczno.pl wyłoni obiekt, który zwycięży w konkursie. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione kategorie jak opis, ustawienie daty, fotografie jak i możliwości, których w regulaminie mogliśmy nie przewidzieć.

2.10. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć wycieczkę z konkursu bez podania przyczyn.

2.11. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć wycieczkę z konkursu gdy zachodzi podejrzenie, że jej opis bądź zdjęcia to plagiat.

2.12. Prawa autorskie majątkowe do zdjęć i tekstów nadesłanych przez Uczestników Konkursu muszą należeć do uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zdjęć czy opisów, lub innych treści i mediów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.13. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu (w tym numer IP komputera). Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich .

3. PRZYZNANIE NAGRóD

3.1. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2 do dnia 12.12.2014 r. . Ponadto organizator zastrzega sobie prawo publikowania dodanych obiektów na portalach społecznościowych podając link do fotografii bądź galerii gdzie zostało zamieszczone zdjęcie.

3.2. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej do dnia 12.12.2014 r. poprzez publikację na stronie głównej serwisu turystyczno.pl zgłoszonego przez niego do konkursu obiektu.

3.3. Publikacja zwycięskiego obiektu na stronie głównej serwisu turystyczno.pl odbędzie się w okresie najpóźniej do 24.12.2014 r.

3.4. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie turystyczno.pl.

3.5. W przypadku, niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

3.6. Prawo do nagrody wygasa w przypadku gdy prawa autorskie zgłoszonego do konkursu obiektu bądź zdjęcia nie należą do laureata konkursu. W takim przypadku laureat konkursu jest zobowiązany do zwrotu nagrody w terminie 14 dni od powiadomienia go o tym drogą poczty elektronicznej. Powiadomienie takie zostanie wysłane na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie turystyczno.pl.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Cegielniana 39 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.