Witajcie, mamy dla Was niespodziankę. Przy współpracy z firmą VIKING zorganizowaliśmy trzeci już konkurs o prostych zasadach: "Dodaj fotografię do galerii Turystyczno". Pamiętajcie, że to Wy tworzycie Turystyczno i to dzięki Waszej pomocy zwiększamy popularyzację turystyki. Jak wziąść udział:

 1. Wejdź na turystyczno.pl
 2. Zaloguj się, jeżeli nie masz konta to załóż.
 3. Kliknij w żółty przycisk "Galerie", następnie "dodaj album". Nie ma możliwości dodania fotografii bez stworzenia albumu na swoim koncie. Aby każdy zalogowany użytkownik mógł zagłosować należy pozostawić zaznaczoną opcję "Publiczne".
 4. Po stworzeniu albumu, kliknij przycisk "Dodaj Zdjęcie". Uzupełnij wymagane pola, wybierz zdjęcie (maksymalnie 1MB), nie musisz zaznaczać gdzie zostało zrobione, ale dzięki temu pozostali będą mogli to zdjęcie odwiedzić! Na końcu kliknij Dodaj.
 5. Powiadom znajomych aby założyli konto i zagłosowali na Twoją fotografię - im więcej głosów na + tym większa szansa wygrania!
 6. Nasze redakcyjne jury 01.10.2014 r. poda o godzinie 15:00 laureata.
Opis Nagrody

 

 • Kije Nordic Walking Paras
 • Model Paras wyróżniają rękawiczki piankowe z systemem Clip-On. Mechanizm umożliwia szybki i wygodny demontaż kijków, bez potrzeby zdejmowania rękawic, co jest przydatne przy krótkim, lub dłuższym odpoczynku. 1 sekcja i solidna konstrukcja powodują, że kije Viking są trwałe i zdadzą egzamin w zróżnicowanym terenie. Ciekawym dodatkiem jest książeczka Nordic Walking - Poradnik Mistrza - dołączona do zestawu.
 • karbonowy trzon
 • 1 sekcja rozkładania
 • profilowany uchwyt pp + korek
 • piankowa rękawiczka z systemem Clip-On
 • średnica: 16 mm
 • waga: 170 g
 • wymienne talerzyki i osłonki grotu
 • stalowy grot
 • pokrowiec w zestawie
 • kolor: 09 (czarny z beżem + korek)
 • rozmiar 120cm, lub 125cm

Regulamin:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Dodaj fotografię do galerii Turystyczno" (dalej zwany "Konkursem") jest Biz-Net z siedzibą w Modlnicy, Cegielniana 39, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9211605093, ,dalej zwana: "Organizatorem".
 • 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: "Regulaminem".
 • 1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://turystyczno.pl
 • 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna
 • 1.5. Nagrodą przeznaczoną dla laureata jest: Kije Nordic Walking Paras
 • 1.6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin).
2. ZASADY KONKURSU
 • 2.1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: http://turystyczno.pl
 • 2.2. Konkurs trwa w dniach od 19.09.2014 r. do 30.09.2014 r. .
 • 2.3. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi do dnia 01.10.2014 r. na stronie internetowej http://turystyczno.pl oraz https://www.facebook.com/Turystyczno.
 • 2.4. Konkurs polega na dodaniu własnej fotografii do galerii na stronie http://turystyczno.pl oraz otrzymaniu jak największej ilości pozytywnych not.
 • 2.5. Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym i zalogowanym w serwisie http://turystyczno.pl
 • 2.6. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które akceptują niniejszy Regulamin, w przypadku wygrania bądź wskazania przez jury Konkursu zgadzają się na nieodpłatne przekazanie pełnych praw autorskich (wraz z prawami zależnymi) do opisu obiektu Organizatorowi
 • 2.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 • 2.8. Zgłoszony obiekt Uczestnik Konkursu może wykluczyć z Konkursu w przypadku złamania regulaminu.
 • 2.9. Spośród fotografii biorących udział w konkursie, jury redakcyjne serwisu http://turystyczno.pl wyłoni obiekt, który zwycięży w konkursie.
 • 2.10. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć fotografię z konkursu bez podania przyczyn.
 • 2.11. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć fotografię z konkursu gdy zachodzi podejrzenie, że jego opis bądź zdjęcia to plagiat.
 • 2.12. Prawa autorskie majątkowe do zdjęć nadesłanych przez Uczestników Konkursu muszą należeć do uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 2.13. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu (w tym numer IP komputera). Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich .
3. PRZYZNANIE NAGRÓD
 • 3.1. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2 do dnia 01.09.2014 r. . Ponadto organizator zastrzega sobie prawo publikowania dodanych obiektów na portalach społecznościowych podając link do fotografii bądź galerii gdzie zostało zamieszczone zdjęcie.
 • 3.2. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej do dnia 01.10.2014 r. poprzez publikację na stronie głównej serwisu http://turystyczno.pl zgłoszonego przez niego do konkursu obiektu.
 • 3.3. Publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie głównej serwisu http://turystyczno.pl odbędzie się w okresie najpóźniej do 05.10.2014 r.
 • 3.4. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie http://turystyczno.pl.
 • 3.5. W przypadku, niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
 • 3.6. Prawo do nagrody wygasa w przypadku gdy prawa autorskie zgłoszonego do konkursu obiektu bądź zdjęcia nie należą do laureata konkursu. W takim przypadku laureat konkursu jest zobowiązany do zwrotu nagrody w terminie 14 dni od powiadomienia go o tym drogą poczty elektronicznej. Powiadomienie takie zostanie wysłane na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie http://turystyczno.pl.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 4.1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • 4.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Cegielniana 39 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 4.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 • 4.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.